Integritetspolicy

Integritetspolicy för City Quiz Walks Stockholm AB

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar de personuppgifter vi har om dig som kund.

Typ av relation och personuppgifter

Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vanligtvis handlar det om namn och kontaktuppgifter (mejl/telefonnummmer) som sparas tills vidare eller tills berörd person begär att de ska tas bort. Kontaktuppgifter som bedöms ha blivit irrelevanta raderas.

Du tar kontakt med oss

Du har via ett formulär på vår webbplats,  i vår webbutik eller vid annan direkt eller indirekt kontakt (mejl/telefon/sms/post/möte/sociala medier) lämnat nödvändig information till City Quiz Walks Stockholm AB. De kontaktuppgifter du lämnar används för fortsatt konversation eller korrespondens med dig och berörda parter.

Vi tar kontakt med dig

Vi vårdar och upprätthåller våra relationer samt söker aktivt nya uppdragsgivare och samarbetspartner. Kontaktuppgifterna har vi antingen fått av dig, via en nuvarande/tidigare uppdragsgivare, samarbetspartner eller ömsesidig kontakt. Vi kan också ha fått dem via en öppen källa på internet, t ex webbplatsen för det företag du representerar eller en företags- eller medlemsorganisation.

Vår hantering av personuppgifter

Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras här och med hänvisning till Dataskyddsförordningens sjätte artikel om laglig behandling av personuppgifter:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Laglig grund (bokföringslagen etc)
  • Berättigat intresse*

* T ex för att marknadsföra och sälja våra tjänster, skicka erbjudanden om information, prenumeration på nyhetsbrev, inbjudan till evenemang, föreläsningar, nätverksträffar etc.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, t ex om vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner för ett potentiellt eller utvidgat uppdrag.

GDPR vid direktmarknadsföring

Enligt skäl 47 i GDPR kan direktmarknadsföring identifieras som ett berättigat intresse. Vi har genomfört nödvändighetstest och balanseringsövning enligt e-integritetsdirektivet. Du kontaktas enbart med erbjudanden som vi bedömer kan vara av intresse och nytta för just ditt företag. Vi bedömer att förhållandet mellan våra företag är relevant och lämpligt som medlemmar av en organisation, deltagare i nätverksträffar, mässor eller andra situationer där företag möts och utbyter kontaktinformation.

Ändring av policy

Såväl integritetspolicy som cookiepolicy är levande dokument som ändras om vårt arbetssätt skulle ändras. Den gamla policyn ersätts med omedelbar verkan och hänvisningar gäller därmed den nya policyn. Ägare av redan registrerade personuppgifter får ingen särskild information om ändringen då det inte bedöms vara ett lagkrav. Har du en annan uppfattning om hur dina personuppgifter bör hanteras har du rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Personuppgiftsansvarig

City Quiz Walks Stockholm AB (559256-4826), Åsögatan 56, 118 29 Stockholm. E-post: shop@cityquizwalks.se